ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1ผลการประเมินพัฒนาการวิชาพื้นฐาน (รูปภาพ)ผลการประเมินพัฒนาการวิชาคอมพิวเตอร์ (รูปภาพ)หมายเหตุ
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/1 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/2 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/3 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/4 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1/5 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2ผลการประเมินพัฒนาการวิชาพื้นฐาน (รูปภาพ)ผลการประเมินพัฒนาการวิชาคอมพิวเตอร์ (รูปภาพ)หมายเหตุ
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/1 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/2 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/3 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/4 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/5 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2/6 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน

ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3ผลการประเมินพัฒนาการวิชาพื้นฐาน (รูปภาพ)ผลการประเมินพัฒนาการวิชาคอมพิวเตอร์ (รูปภาพ)หมายเหตุ
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/1 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/2 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/3 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/4 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/5 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน
ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3/6 : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน : คลิกที่นี้เพื่อดูผลการเรียน