หมายเหตุ บางรายวิชา บางระดับชั้นใบความรู้/ใบงานและใบความรู้จะอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับ

ระดับชั้นใบความรู้ใบงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การอ่านพยัญชนะ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง สระอะ ( - ะ )
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง สระอา ( - า )
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง สระ อู (อู)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง สระ อิ ( อิ ) สระอี ( อี )
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง อ่านคำประสมด้วยสระอา
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง วรรณยุกต์ในภาษาไทย
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง วรรณยุกต์ในภาษาไทย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การอ่านแจกลูก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การอ่านสะกดค
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง สระในภาษาไทย
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง วรรณยุกต์ในภาษาไทย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง อักษร ๓ หมู่
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การอ่านแจกลูก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การอ่านสะกดคำ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง กำลังอัพเดตข้อมูล....
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง พยางค์และคำ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง ควบกล้้า ค้าที่มี ร ล ว
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง อักษรนำ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง พยางค์และคำ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง ทัณฑฆาตและตัวการันต์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง คำที่มี ฤ ฤ ๅ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง วลี และ ประโยค
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง อักษรย่อ
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง พยางค์และคำ 1
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง พยางค์และคำ 2
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง พยางค์และคำ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง อักษรควบ 1
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง อักษรควบ 2
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง อักษรนำ
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง คำนาม
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง คำเป็น คำตาย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง คำราชาศัพท์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง คำบุพบท
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง คำสันธาน
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง คำอุทาน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง การคัดลายมือ
 • ใบความรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
 • ใบความรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
 • ใบความรู้ ชุดที่ 6 เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง การคัดลายมือ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
 • ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ
 • ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงสระ)
 • ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง เสียงในภาษาไทย (เสียงพยัญชนะ)
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การจับใจความ สรุปความ
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง คำและพยางค์
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง การสร้างคำ
 • ใบความรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง คำประสม
 • ใบความรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง คำซ้อน คำซ้้า
 • ใบความรู้ ชุดที่ 6 เรื่อง คำสมาส คำสนธิ
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การจับใจความ สรุปความ
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง คำและพยางค์
 • ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การสร้างคำ
 • ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง คำประสม
 • ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง คำซ้อน คำซ้้า
 • ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง คำสมาส คำสนธิ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง อ่านจับใจความ ตีความและประเมินคุณค่า
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง คำเชื่อม
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง คำเชื่อม(ต่อ)
 • ใบความรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง คำสมาส
 • ใบความรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง อ่านจับใจความ ตีความและประเมินคุณค่า
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง คำเชื่อม
 • ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง คำเชื่อม
 • ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง คำสมาส
 • ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง คำสนธิ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง