หมายเหตุ บางรายวิชา บางระดับชั้นใบความรู้/ใบงานและใบความรู้จะอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับ

ระดับชั้นใบความรู้ใบงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ไม่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ไม่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ไม่มีรายวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง โครงสร้างของพืช
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง การจำแนกพืช
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง โครงสร้างของดอก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การจำแนกประเภทจากโครงสร้างพืชดอก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การดำรงชีวิตของสัตว์ 1
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร 1
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร 2
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง ห่วงโซ่อาหาร 3
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง อาหารและสารอาหาร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง สมบัติของสาร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง ธรณีพิบัติภัย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง หิน
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เซลล์พืชและเซลล์สัตว
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เซลล์พืชและเซลล์สัตว
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง สารเนื้อผสม
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง คอลลอยด์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การจำแนกสาร
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เซลล์พืชและเซลล์สัตว
 • ใบงาน ชุดที่ 2 รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง งเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง สารเนื้อผสม
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง คอลลอยด์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การจำแนกสาร
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 ระบบหายใจ
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 ระบบขับถ่าย
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง ระบบประสาท
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบหายใจ
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง ระบบขับถ่าย
 • ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง หัวใจและหลอดเลือด
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง ระบบประสาท
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง โซ่อาหาร และสายใยอาหาร
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง ระบบนิเวศ (แบบทดสอบก่อนเรียน)
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง ระบบนิเวศ
 • ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง บทบาทของสิ่งมีชีวิตและระบบโซ่อาหาร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง ระบบนิเวศ (แบบทดสอบ)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง โครโมโซม