หมายเหตุ บางรายวิชา บางระดับชั้นใบความรู้/ใบงานและใบความรู้จะอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับ

ระดับชั้นใบความรู้ใบงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง จำนวน 1 - 5
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 5
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง จำนวน 6 - 10
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง กำลังทำการอัพเดต......
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การหาผลบวกตามแนวนอน
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง ค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจาย
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน
 • ใบความรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนและการเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000
 • ใบความรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง การนับลดทีละ 2 นับลดทีละ 5
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การเขียนและการอ่านจำนวนนับไม่เกิน 1,000
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง ค่าประจำหลักและการเขียนจำนวนในรูปกระจาย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง จงเติมเครื่องหมาย > , < , = ลงในช่องว่าง
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนและการเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 1,000
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การนับลดทีละ 2 นับลดทีละ 5
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง กำลังทำการอัพเดต......
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 (มีทด)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การบวกจ านวนสามจ านวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละเท่า ๆ กัน
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000 (มีการกระจาย)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การคูณจํานวนหนึ่งหลักกับจํานวนที่มากกว่าสี่หลัก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง การคูณจํานวนที่มีหลายหลัก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การหาร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง ระนาบจุดเส้นตรงรังสีส่วนของเส้นตรงและสัญลักษณ์
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกทศนิยม
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง การบวก ลบ คูณหารระคน
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การบวกทศนิยม
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง การคูณทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งกับจำนวนนับ
 • ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การบวก ลบ คูณหารระคน
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง ส่วนประกอบของวงกลม
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง โจทย์การหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง การหา ห.ร.ม.
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การหา ห.ร.ม.โดยวิธีตั้งหาร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การหา ค.ร.น.
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับใดๆ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม 1
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง จำนวนเต็ม 2
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง จำนวนเต็ม(แบบรูปของจำนวน)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง ค่าสัมบูรณ์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง จำนวนเต็ม
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลัง 1
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 เรื่อง เลขยกกำลัง 2
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง เลขยกกำลัง 1
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง เลขยกกำลัง 2
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง 1
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง สมบัติของเลขยกกำลัง 2
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง สัญกรณ์วิทยาศาสตร์
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกัน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร คู่อันดับ(ต่อ)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง คู่อันดับ(ต่อ)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร