หมายเหตุ บางรายวิชา บางระดับชั้นใบความรู้/ใบงานและใบความรู้จะอยู่ในไฟล์เดียวกันนะครับ

ระดับชั้นใบความรู้ใบความรู้/ใบงาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง Alphabets (Aa-Zz)
 • ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง Alphabets (Aa-Zz)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง จงเปลี่ยนคำศัพท์ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กให้ถูกต้อง
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การทักทาย
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง Colours (สีต่างๆ)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง Numbers 1-10
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง Fruit ผลไม้ต่างๆ
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง Alphabets ป.2 (Aa-Zz)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง Numbers (นัมเบอร์ส์) จำนวน
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง My classroom
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง My Face (มายเฟส) ใบหน้าของฉัน
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง Shapes and colors (เชบส์แอน คัลเลอร์ส์) รูปร่างและสี
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง My Clothes (มายโคลส) เสื้อผ้าของฉัน
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง คำนาม (Nouns)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่องPronouns (คำสรรพนาม)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง There is / There are
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง Numbers (จำนวนหรือตัวเลข)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง Colours (สี)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง My family (ครอบครัวของฉัน)
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง The weather (สภาพอากาศ)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง Occupations
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง Verb to be
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง Practice the words.ฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง หลักการเติม ing
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง Wh - questions
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง การใช้ There is / There are
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง การใช้ Verb to be
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง การใช้ Verb to have
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง การใช้ Verb to do
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง การใช้ How much / How many
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง การใช้ a few / a little
 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 1 เรื่อง คำนาม (Nouns) ป.6
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 2 เรื่อง คำนามนับได้
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง เสียงสระเดี่ยว
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง อาชีพ
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง Signs (ป้าย/สัญลักษณ์)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง หลักการเติม - ing
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ใบความรู้ ชุดที่ 1 รื่อง Verb to be
 • ใบความรู้ ชุดที่ 2 รื่อง Article A, An, Some
 • ใบความรู้ ชุดที่ 3 เรื่อง Opposite Words
 • ใบความรู้ ชุดที่ 4 เรื่อง Present Simple
 • ใบความรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง Pronouns
 • ใบความรู้ ชุดที่ 6 เรื่อง Past Simple Tense
 • ใบงาน ชุดที่ 1 Verb to be
 • ใบงาน ชุดที่ 2 รื่อง Article A, An, Some
 • ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง Opposite Words
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 Present Simple
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 Pronouns
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 Past Simple Tense
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ใบความรู้/ใบงานที่ 1 เรื่อง Family Members (1)
 • ใบความรู้/ใบงานที่ 2 เรื่อง Family Members (2)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง Family Members (3)
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง All about me
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง Can - cannot
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง Pronoun and Possessive
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ใบความรู้ ชุดที่ 5 เรื่อง Past Simple Tense
 • ใบความรู้/ใบงานที่ 1 เรื่อง All about me
 • ใบความรู้/ใบงานที่ 2 เรื่อง Present Simple Tense
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 3 เรื่อง Present Simple Tense
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 4 เรื่อง Present Simple Tense
 • ใบงาน ชุดที่ 5 เรื่อง Past Simple Tense
 • ใบความรู้/ใบงาน ชุดที่ 6 เรื่อง Past Simple Tense