แข่งขันทักษะวิชาการ คอมพิวเตอร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1

แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับ ป.4 – ป.6 ในหัวข้อเรื่อง โควิด-2019 ณ โรงเรียนกันทรารมณ์​

Spread the love

แข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์ ระดับ ป.4 - ป.6 ในหัวข้อเรื่อง โควิด-2019 ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

แข่งขันการวาดรูปด้วยโปรแกรมกราฟฟิค (Paint) ใน หัวข้อเรื่อง อะไร ๆ ก็ดีที่ศรีสะเกษ ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

Spread the love