กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกล ลูกเสือ – เนตรนารี

18 มกราคม 2566 ซิสเตอร์บังอร ประทุมเทา ผู้อำนวยการให้โอวาท แก่ นักเรียน กับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ สวนสมเด็จพระศรีณครินทร์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมกลุ่ม รวมถึงฐานการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง และรู้จักแก้ปัญหา

Spread the love
Spread the love