วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

คำขวัญวันเด็ก “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” คุณครูแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับเด็กๆ โดยการแสดงละครสั้นและให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของเด็กที่ดี และได้แจกขนมให้กับเด็กๆด้วย

Spread the love
    Spread the love