Hotnews : 267/1 หมู่ 5 โรงเรียนมารีวิทยา ศรีสะเกษ ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ 045-611720 โทรสาร 045-616101
เมนูหลัก หน้าแรก ประวัติความเป็นมา ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ผลการเรียนออนไลน์ ผลการเรียนอนุบาล บุคลากรโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ แผนที่โรงเรียนมารีวิทยา ติดต่อสอบถาม
(นางสาวบังอร ประทุมเทา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยาโรงเรียนมารีวิทยา ศรีสะเกษ

267/1 หมู่ 5 ถนนโชติพันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์.045-611720 โทรสาร.045-616101