ใบความรู้/ใบงานระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 1-3


ที่ เรื่องบทเรียนออนไลน์ ใบความรู้(จำนวน) ใบงาน(จำนวน)
1
 • การระบายสีรูปภาพที่กำหนดให้
 • ให้นักเรียนโยงเส้นตัวเลขที่เหมือนกัน
 • ไม่มี
 • ใบความรู้ที่ 1<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 2<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 3<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 4<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 5<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 6<<ดาวน์โหลด>> • ที่ เรื่องบทเรียนออนไลน์ ใบความรู้(จำนวน) ใบงาน(จำนวน)
  1
 • ให้นักเรียนเลือกวงกลมรูปภาพตามคําสั่งที่กําหนดให้
 • ให้นักเรียนโยงเส้นคําศัพท์ที่สัมพันธ์กับจํานวนรูปภาพที่กําหนดให้
 • ไม่มี
 • ใบความรู้ที่ 1<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 2<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 3<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 4<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 5<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 6<<ดาวน์โหลด>> • ที่ เรื่องบทเรียนออนไลน์ ใบความรู้(จำนวน) ใบงาน(จำนวน)
  1
 • การระบายสีรูปภาพที่กำหนดให้ตรงกับภาพ
 • ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพกับคําศัพท์ให้ถูกต้อง
 • ไม่มี
 • ใบความรู้ที่ 1<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 2<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 3<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 4<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 5<<ดาวน์โหลด>>
 • ใบความรู้ที่ 6<<ดาวน์โหลด>>